BETA
VERSION

शिलबन्दी दर (Rate) पेश गर्ने सूचना

नेपाल सरकार

लगानी बोर्डको कार्यालय

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

शिलबन्दी दर (Rate) पेश गर्ने सूचना

प्रथक पटक प्रकाशित मिति २०७५/०९/१३ गते

नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको निर्णयानुसार आगामी चैत्र १५ र १६ गते (तदनुसार २९ र ३० मार्च २०१९) शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले Event Management सम्बन्धी कार्यको लागि स्वीकृत कामको विवरण (Item) हरुको सेवा तथा वस्तु आपूर्ति गर्नका लागि के-कति दररेटमा काम गर्न सकिने हो ? सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफ्नो फर्म, कम्पनी आ.व.२०७४/७५ मा नवीकरण गरेको र मु.अ.कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्था, कम्पनी कालोसूचीमा नपरेको भनी स्वघोषणा गरेको पत्र र विगत ५ बर्षमा कम्तिमा एक पटक यस्तै प्रकृतिको काम गरेको कार्य अनुभवको विवरण एवं सम्बन्धित संस्थाले दिएको कार्य अनुभवको पत्र सहित यस कार्यालयको वेवसाइट http://www.ibn.gov.np मा राखिएको Event Management सम्बन्धी कार्य विवरणहरुसहित तयार गरिएको Bill of Quantity (BOQ) डाउनलोड गरी सोही वेवसाइटमा उपलब्ध Terms of Reference (ToR) मा उल्लिखित स्पेशिफिकेशन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वृहत कार्यक्रमका लागि आवश्यक गुणस्तर तथा परिमाणमा काम गर्ने गरी यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्रमा आवश्यक अन्य विवरणसमेत खुलाइएको दर (Rate) संस्था वा कम्पनीको तर्फबाट आधिकारिक सहिछाप गरी गोप्य शिलबन्दी खाम यस लगानी बोर्डको कार्यालयमा कार्यालय समय भित्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

CLICK HERE to download the TOR

CLICK HERE to download the BOQ